Projekt unijny pl

Swiss Contribution

swc-en


Projekt pt. „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim” współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej”

Cel projektu:

„Wdrożenie nowego produktu regionalnego oraz optymalizacja produkcji poprzez automatyzację i zintegrowanie systemu produkcji oraz przeprowadzenie działań promocyjnych do 30 czerwca 2015 r.”

Zakres projektu:

W ramach projektu planowany jest zakup i instalacja urządzeń oraz oprogramowania umożliwiającego zintegrowanie i automatyzację procesu produkcji oraz zakup i wdrożenie systemu sprzedaży oraz zarządzania produkcją i magazynem. Wdrożony zostanie do produkcji nowy produkt – woda „Bystra” w butelce szklanej. Projekt będzie promowany za pomocą ulotek i poprzez tablicę informacyjną. W ramach projektu wdrożony zostanie nowy produkt turystyczny – zwiedzania zakładu.

Harmonogram realizacji projektu:

  • Przeprowadzenie procedury wyboru dostawców – II.2015 r.
  • Zakup i instalacja urządzeń oraz oprogramowania umożliwiającego zintegrowanie i automatyzację procesu produkcji oraz zakup i wdrożenie systemu sprzedaży oraz zarządzania produkcją i magazynem – III.-IV.2015 r.
  • Wdrożenie do produkcji nowego produktu /wody „Bystra” w butelce szklanej/ – IV.-VI. 2015 r.
  • Zakup materiałów promocyjnych – V.2015 r.
  • Wdrożenie nowego produktu turystycznego – zwiedzania zakładu – VI. 2015 r.

Wartość dofinansowania:

86671,9971 CHF

Korzyści związane z projektem:

Realizacja projektu zapewni rozwój przedsiębiorstwa i wzrost jego konkurencyjności na rynku lokalnym, regionalnym i krajowym. Dzięki zakupowi niezbędnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółka w pełni będzie mogła wykorzystać możliwości produkcyjne posiadanych urządzeń. Zintegruje i zautomatyzuje cały proces produkcyjny, wyeliminuje zbędne przestoje i zmniejszy koszty. Wprowadzi do swej oferty nowy, prestiżowy produkt /wodę w szklanych zakręcanych butelkach/, na który zgłaszane jest zapotrzebowanie. Dzięki większym możliwościom produkcyjnym, usprawnieniu zarządzania firmą i wprowadzeniu do oferty nowego produktu, firma wygeneruje większe przychody, eliminując przy tym część kosztów produkcyjnych. Inwestycja wpłynie pozytywnie na rozwój przedsiębiorczości w regionie. Podniesiona zostanie jakość usług Szlaku JIIIS. Nowo wdrożony produkt będzie promować markę Szlaku Jana III Sobieskiego. Inwestycja wpłynie na poprawę jakości i wzrost sprzedaży produktu lokalnego – wody „Bystra”. Rozwój firmy przełoży się na zmniejszenie różnic gospodarczych pomiędzy obszarami wiejskimi a ośrodkami miejskimi. Przełoży się też na rozwój oferty turystycznej podregionu /wprowadzenie jednego produktu turystycznego/. Produkt wnioskodawcy, z informacjami na temat Szlaku JIIS zawartymi na etykiecie, każdego roku trafi do rąk setek tysięcy odbiorców, przyczyniając się do rozpowszechnienia wiadomości na temat marki Szlaku JIIIS.

Więcej o projekcie: