„ Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Tytuł operacji „ Zakup linii do transportu i owijania ładunków paletowych ”

mającej na celu:

Wprowadzenie produktów na nowe rynki polegające na sprzedaży wody źródlanej oraz

osiągnięcie zysków związanych z wprowadzeniem produktów na nowe rynki.

Lokalna Grupę Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina”

Współfinansowanej jest ze środków Unii Europejską w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

Działanie 1.4 Wzór na konkurencję

I Etap

Tytuł Projektu: ” Przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej sposobem na podniesienie konkurencyjności P.P.H.U. „SIMBA” L. I R. SIM Spółka cywilna”

Okres realizacji Projektu: 01/01/2020 – 31/05/2020.

Całkowita wartość Projektu: 128 658.00 PLN

Kwota dofinansowania z UE: 88 910.00 PLN

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Wzrost konkurencyjności P.P.H.U. „SIMBA” L. I R. SIM s.c. poprzez wykorzystywanie wzornictwa w działalności gospodarczej, skutkujące większą rozpoznawalnością firmy oraz zwiększeniem przychodów ze sprzedaży obecnych, jak i nowych produktów oraz usług.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU:

1. Przeprowadzenie audytu wzorniczego

2. Zdefiniowanie problemów wzorniczych

3. Opracowanie strategii wzorniczej z rekomendacjami

PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU:

Głównym rezultatem będzie strategia wzornicza przedsiębiorstwa określająca m.in. poziom wykorzystania wzornictwa w firmie oraz jej potencjału w tym zakresie, definiująca problemy wzornicze w zakresie produktów i innych procesów biznesowych oraz zawierająca rekomendacje dalszych szczegółowych działań dla firmy. Skorzystanie z usług profesjonalnej firmy wzorniczej – praktycznie zajmującej się wzornictwem przemysłowym, wdrożenie rekomendacji zawartych w strategii oraz w przyszłości wykorzystanie w działalności gospodarczej efektów doradztwa będzie kluczowym rezultatem projektu.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

Działanie 1.4 Wzór na konkurencję

II Etap

Tytuł Projektu: „Wzrost konkurencyjności P.P.H.U. SIMBA L. I R. SIM s.c. poprzez wdrożenie
rekomendacji zawartych w strategii wzorniczej”

Okres realizacji Projektu: 21/03/2022 – 20/09/2023.

Całkowita wartość Projektu: 5 401 422.00 PLN

Kwota dofinansowania z UE: 2 999 980.00 PLN

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Wzrost konkurencyjności SIMBA poprzez zwiększenie potencjału zarządzania wzornictwem oraz
wzrost wykorzystania wzornictwa w zakresie wdrożenia nowych produktów.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU:

Poprzez wdrożenie rekomendacji zawartych w strategii wzorniczej SIMBA zamierza osiągnąć
poniższe cele:

 • wdrożenie INNOWACJI PRODUKTOWYCH z wykorzystaniem wzornictwa: lemoniady oraz wody o
  podwyższonym standardzie czystości: delikatnie gazowanej, niegazowanej i gazowanej o pojemności 1l
 • Wdrożenie nowych technologii oraz wyeliminowanie punktów krytycznych
 • zbudowanie spójnego systemu SIW, wyróżniającego firmę spośród konkurencji
 • zwiększenie rozpoznawalności marki i poprawa komunikacji z otocz. rynkowym
 • usprawnienie procesu zarządzania wzornictwem w firmie – wdrożenie w strukturę firmy stanowiska menadżera wzornictwa
 • rozwój sieci dystrybucyjnej oraz wzrost sprzedaży i przychodów przedsiębiorstwa

PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU:

Rezultaty rzeczowe:

 • Urządzenie do produkcji napojów i nowe formy butelek dla nowych produktów lemoniad i wody o podwyższonym standardzie czystości: delikatnie gazowanej oraz wody gazowanej i niegazowanej w nowej pojemności 1l, wdrożenie nowych technologii i procesu produkcji
 • Zakup usług doradczych pozwoli, m. in. na zaprojektowanie nowych produktów, stworzenie nowej identyfikacji wizualnej, projektów materiałów identyfikacji zewnętrznej i strategii rozwoju produktu

Rezultaty finansowe:

 • Wzrost przychodów
 • Optymalizacja zysku

Rezultaty inne:

 • Wyróżnienie się wyrobów firmy spośród oferty konkurencji, dostosowanie produktów do wymogów klientów
 • Wzrost konkurencyjności SIMBA dzięki wykorzystaniu wzornictwa
 • Wzrost sprzedaży i rozpoznawalności marki
 • Zwiększenie walorów funkcjonalnych i estetycznych produktów
 • Zainicjowanie w firmie działań związanych z profesjonalnym wzornictwem przemysłowym
 • Czytelne i atrakcyjne wizualnie komunikowanie oferty klientom

Swiss Contribution

Projekt pt. „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim” współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej”

CEL PROJEKTU:

„Wdrożenie nowego produktu regionalnego oraz optymalizacja produkcji poprzez automatyzację i zintegrowanie systemu produkcji oraz przeprowadzenie działań promocyjnych do 30 czerwca 2015 r.”

ZAKRES PROJEKTU:

W ramach projektu planowany jest zakup i instalacja urządzeń oraz oprogramowania umożliwiającego zintegrowanie i automatyzację procesu produkcji oraz zakup i wdrożenie systemu sprzedaży oraz zarządzania produkcją i magazynem. Wdrożony zostanie do produkcji nowy produkt – woda „Bystra” w butelce szklanej. Projekt będzie promowany za pomocą ulotek i poprzez tablicę informacyjną. W ramach projektu wdrożony zostanie nowy produkt turystyczny – zwiedzania zakładu.

HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU:

 • Przeprowadzenie procedury wyboru dostawców – II.2015 r.
 • Zakup i instalacja urządzeń oraz oprogramowania umożliwiającego zintegrowanie i automatyzację procesu produkcji oraz zakup i wdrożenie systemu sprzedaży oraz zarządzania produkcją i magazynem – III.-IV.2015 r.
 • Wdrożenie do produkcji nowego produktu /wody „Bystra” w butelce szklanej/ – IV.-VI. 2015 r.
 • Zakup materiałów promocyjnych – V.2015 r.
 • Wdrożenie nowego produktu turystycznego – zwiedzania zakładu – VI. 2015 r.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:

86671,9971 CHF

KORZYŚCI ZWIĄZANE Z PROJEKTEM:

Realizacja projektu zapewni rozwój przedsiębiorstwa i wzrost jego konkurencyjności na rynku lokalnym, regionalnym i krajowym. Dzięki zakupowi niezbędnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółka w pełni będzie mogła wykorzystać możliwości produkcyjne posiadanych urządzeń. Zintegruje i zautomatyzuje cały proces produkcyjny, wyeliminuje zbędne przestoje i zmniejszy koszty. Wprowadzi do swej oferty nowy, prestiżowy produkt /wodę w szklanych zakręcanych butelkach/, na który zgłaszane jest zapotrzebowanie. Dzięki większym możliwościom produkcyjnym, usprawnieniu zarządzania firmą i wprowadzeniu do oferty nowego produktu, firma wygeneruje większe przychody, eliminując przy tym część kosztów produkcyjnych. Inwestycja wpłynie pozytywnie na rozwój przedsiębiorczości w regionie. Podniesiona zostanie jakość usług Szlaku JIIIS. Nowo wdrożony produkt będzie promować markę Szlaku Jana III Sobieskiego. Inwestycja wpłynie na poprawę jakości i wzrost sprzedaży produktu lokalnego – wody „Bystra”. Rozwój firmy przełoży się na zmniejszenie różnic gospodarczych pomiędzy obszarami wiejskimi a ośrodkami miejskimi. Przełoży się też na rozwój oferty turystycznej podregionu /wprowadzenie jednego produktu turystycznego/. Produkt wnioskodawcy, z informacjami na temat Szlaku JIIS zawartymi na etykiecie, każdego roku trafi do rąk setek tysięcy odbiorców, przyczyniając się do rozpowszechnienia wiadomości na temat marki Szlaku JIIIS.

WIĘCEJ O PROJEKCIE:

www.programszwajcarski.gov.pl